Wersja 2012.4.7 systemu enova365 z 15 lutego 2021 roku

W wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od 2021 roku:

Kadry Płace:

 • Zaktualizowano wskaźnik „Wysokość składki Fundusz Solidarnościowy (procent)”, który od 1 stycznia 2021 roku wynosi 1,45%. Wysokość składki wykazywanej na deklaracji ZUS DRA jako sumę składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nadal pozostaje w tej samej wysokości, tj. 2,45%.

Księgowość:

 • Zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-36L(17) obowiązującą dla rozliczeń 2020 roku.

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2010.1.3

W wersji udostępniono:

 1. Nowy moduł enova365 Praca Zdalna. Rozwiązanie wspiera funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz organizacji pracujących w trybie home-office, bądź w modelu rozproszonym. Pozwala na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Do jego podstawowych funkcjonalności należą:
 • planowanie pracy oraz zadań z uwzględnieniem czasu potrzebnego na ich wykonanie,
 • rejestrowanie czasu prac poświęconego na wykonanie zadania,
 • analizowanie i raportowanie z przypisanych zadań.

Dedykowane funkcjonalności zapewniają pełne wsparcie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy:

 • dla kadry kierowniczej przygotowano rozwiązania umożliwiające stały monitoring zadań zleconych podwładnym, delegowanie nowych zadań oraz ich rozliczanie,
 • pracownikom administracji i działów kadrowych umożliwiono zdalne ewidencjonowanie, monitorowanie oraz rozliczanie czasu pracy,
 • pozostali pracownicy mogą na bieżąco planować oraz kontrolować czas, zakres oraz ilość wykonywanych zadań oraz szybko raportować do przełożonego,
 • wszyscy pracownicy mogą na bieżąco komunikować się ze sobą, niezależnie od miejsca oraz czasu wykonywania zadań.

Wykorzystując moduł enova365 Praca Zdalna organizacja otrzymuje:

 • wsparcie pracy rozproszonej – moduł wspiera organizację pracy firm na każdym poziomie,
 • koordynowanie zadań wieloetapowych,
 • delegowanie, kontrolę stanu wykonania i rozliczanie zadań – całościowa historia pracy nad projektem pozwala w łatwy sposób delegować zadania i sprawnie komunikować,
 • ewidencjonowanie czasu pracy – łatwa ewidencja czasu poświęconego na działania pozwala w prosty sposób raportować codzienną pracę,
 • raportowanie.

Nowy moduł udostępniony został zarówno w wersji okienkowej jak i przeglądarkowej systemu. Funkcjonalność modułu Praca Zdalna dostępna jest również kontekstowo w Pulpicie Pracownika oraz Pulpicie Kierownika.

 1. Zmiany w przepisach obowiązujące od 1 listopada 2020 roku w obszarze modułu Kadry Płace.

Wprowadzony został mechanizm obsługujący udostępnienia listy osób przebywających na kwarantannie lub izolacji domowej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Wersja 2010.0.1 programu enova365 z 22 października 2020 roku

Poniżej przedstawiamy listę funkcjonalności zaimplementowanych w serii wersji.

 • Udostępniono nowe funkcjonalności w Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego. Nowe funkcjonalności obejmują możliwość wystawienia faktur sprzedaży oraz możliwość wprowadzania dokumentów zakupu i sprzedaży w ewidencji dokumentów księgowych.
 • Moduł Produkcja rozbudowany został o możliwość definiowania osób, które można przydzielać do operacji oraz do operacji w technologii i do operacji w zleceniach produkcyjnych. Osoby zostały podzielone na dwie odrębne listy: osób wzorcowych oraz osób rzeczywistych. Do każdej osoby można przypisać kompetencje, dzięki czemu osoby wzorcowe stanowią zestaw kompetencji wymagany do realizacji danej operacji, a osoby rzeczywiste to lista pracowników, posiadających określone kompetencje. Funkcjonalność umożliwia zautomatyzowane przyporządkowanie zasobów ludzkich do procesów produkcyjnych realizowanych w przedsiębiorstwie.
 • Rozszerzono listę obsługiwanych terminali płatniczych o terminale INGENICO z własną drukarką, obsługiwane przez PeP (Polskie ePłatności) oraz Paytel.
 • W module Business Intelligence udostępniono funkcjonalność umożliwiającą podgląd pełnych wartości na wskaźnikach BI. Poprzez najechanie kursorem myszy na wybrany przez użytkownika wskaźnik, wyświetlona zostanie jego pełna wartość.
 • W Pulpicie Pracownika oraz Kierownika udostępniono nowe elektroniczne wnioski związane z nieobecnościami:

– e-wniosek o nieobecność usprawiedliwioną płatną,

– e-wniosek o urlop bezpłatny,

– e-wniosek o urlop macierzyński,

– e-wniosek o urlop rodzicielski,

– e-wniosek o urlop ojcowski,

 

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2006.0.0

Szanowni Państwo,

W dniu 30 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2006.0.0 enova365, w której pojawiły się nowości funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Księgowość, Handel, Produkcja, Workflow oraz Business Intelligence.

 

W module Kadry Płace:

 • Do e-wniosków dodano kategorie związane z nieobecnościami, kadrowe, czasem pracy oraz PPK. Wśród nich znajdują się: e-wnioski o delegację, opiekę, urlop, ubezpieczenie członka rodziny, wydanie kopii dokumentacji pracowniczej, zmianę adresu, danych podatkowych, osobowych, dokumentu tożsamości oraz rachunku bankowego.
 • W ramach rozwoju funkcjonalności obsługujących Pracownicze Plany Kapitałowe w Pulpicie Pracownika wprowadzono wniosek o dobrowolne przystąpienie do programu dla osób powyżej 55 roku życia.

 

W module Księgowość:

 • Wprowadzono szablony kopiowania dokumentów – dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania.
 • Wprowadzono do systemu stopę odsetek handlowych stosowanych w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi.
 • Na wezwaniach do zapłaty, zarówno w wariancie obliczeń z jedną pozycją jak i w wariancie szczegółowym, w zakresie obliczania odsetek podatkowych wprowadzono zasady zaokrąglania do pełnych złotych oraz weryfikowania wartości kwoty minimalnej analogiczne jak dla not odsetkowych.
 • Wprowadzono możliwość przygotowania łączonego przelewu dla kilku płatności Mechanizmu Podzielonej Płaności pochodzących z tego samego dokumentu.
 • Dla deklaracji VAT-7 w wersjach 20 i 21 dodano informację o zaokrągleniach dotyczących korekt podatku naliczonego ujmowanych w sekcji D.3 deklaracji.
 • Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT . Nowe opcje weryfikacji są dostępne, jeżeli w konfiguracji do weryfikacji statusu VAT kontrahentów wskazano Wykaz podatników VAT (Biała lista).
 • Biurom Rachunkowym umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS.

W module Handel:

 • System enova365 został zintegrowany z kolejną platformą e-commerce – WooCommerce. Tym samym oprogramowanie jest już zintegrowane z czterema platformami: Presta, Shoper, Magento oraz WooCommerce.
 • Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o czynność umożliwiającą import towarów z e-sklepu do enova365.
 • Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa matryca stawek VAT, czyli nowy wykaz stawek VAT dla towarów oparty o klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%.
 • Dodano wydruk „Nierozliczone faktury zaliczkowe”, dostępny na liście faktur sprzedaży.

 

Produkcja:

 • Moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.
 • Na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.
 • W karcie towaru dodano zakładkę Pozycje/Zleceń, na której prezentowane są pozycje zleceń produkcyjnych z danym towarem.
 • Dodano nową listę dokumentów o nazwie „Dokumenty magazynowe”. Nowa lista prezentuje dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów (RWP i PWP) oraz ich korekty.

W module Workflow:

 • Dodano nowy typ zadania procesowego o nazwie Podproces oraz dodano nowe pole na definicji takiego typu zadania: Podproces.

W module Business Intelligence:

 • W celu bieżącej analizy danych w Pulpitach Pracownika, Kierownika, Kontrahenta oraz BR, od wersji 2006 udostępnione zostały analizy BI wyświetlane na Panelach BI.
 • Wersja przeglądarkowa enova365 została wzbogacona o Panele BI.
 • Dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii koronawirusa na takie aspekty jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna, czy nawet zwolnieniami.
 • Dodano nowe modele danych i wizualizacje umożliwiające analizowanie wartości marży uzyskiwanej przez opiekunów handlowych w oparciu o dane utrwalone i przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności opiekunów, dostępnej w enova365.

 

Szczegóły w ulotce do wersji.

 

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2005.0.0

Szanowni Państwo,

W dniu 3 czerwca 2020 roku została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zawiera szereg zmian.

W module Kadry Płace wprowadzono:

 • zmiany aktualizacji wskaźników wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS, a także podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;
 • wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego. Wydłużono okresy orzeczenia o rencie w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19;
 • zmiany sposobu wyliczania kosztów płacy na podstawie wytycznych z PFRON na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS;
 • na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK.

 

W modułach Księgowych:

 • zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych;
 • na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS;
 • zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 roku na ePUAP. Na formularzu JPK_VAT w części Ogólne, poszerzono zakres informacji. Został także zwiększony zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K i przy importowaniu z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów.

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2004.0.1

Szanowni Państwo,

W dniu 12 maja 2020 roku została opublikowana wersja enova365 o numerze  2004.0.1, w związku z udostępnieniem w dniu 6 maja br. nowej wersji programu SODIR OFF-LINE (GK 11.00).

Nowa wersja enova365 skierowana jest przede wszystkich do Klientów składających Deklaracje WN-D za osoby niepełnosprawne, w celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie PFRON, Wnioski Wn-D z załącznikami przygotowane za kwiecień 2020 r. w SODiR ON-LINE przed 29 kwietnia 2020 r. lub w SODiR OFF-LINE przed zainstalowaniem wersji 11.00 powinny być edytowane i ponownie zapisane, co umożliwi konwersję do właściwej wersji załącznika INF-D-P i automatyczne wyliczenie właściwych kwot.

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2004.0.0 oraz 2003.2.3

Szanowni Państwo,

W dniu 5 maja 2020 roku zostały opublikowane wersje enova365 o numerze o 2004.0.0 oraz 2003.2.3.

Wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2. z dnia 24 kwietnia 2020 roku i jest przeznaczona dla wszystkich Klientów, jest wersją rozwojową i zawiera nowe funkcjonalności. Szczegóły w ulotce do wersji.

Wersja 2003.2.3 enova365, jest wersją poprawką do wersji 2003.2.2 jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace, a w szczególności Klientów posiadających moduł Kadry Płace, u których występuję błąd: pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki. Szczegółowy opis błędu znajduje się w ulotce.

W związku z zapowiadanymi kolejnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi tzw. „Tarczy 3.0” na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i niezwłocznie będziemy implementować je odpowiednio w kolejnych wersjach systemu enova365. Informacje o planowanych wersjach będą publikowane na stronie www.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 1912.0.0

10.12.2019

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1912.0.0 enova365.

W wersji 1912.0.0 zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-9M wg nowych wzorów obowiązujących od 1 listopada 2019. Nowa wersja pozwala również na obsługę indywidualnych rachunków bankowych podatnika, które będą używane do płatności podatków VAT, CIT i PIT realizowanych począwszy od 1 stycznia 2020. Ponadto wersja zawiera kilka drobnych zmian w pozostałych obszarach systemu.

Szczegóły dotyczące zmian znajdziecie Państwo w ulotce Klienta i w Bazie wiedzy.

3 stycznia 2020 planujemy publikację kolejnej wersji enova365 zawierającej aktualizację deklaracji PIT w module Kadry i płace oraz deklaracji CIT w module Księgowość.

Nowa wersja enova 1910.1.4 programu enova365

26.11.2019

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.1.4 enova365, która zastępuje poprzednie wersje 1910.

W wersji 1910.1.4 w module Kadry i płace wprowadzono poprawki dotyczące obliczania składki zdrowotnej oraz obsługi korekty nieobecności dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia. W module Ewidencja Środków Pieniężnych dokonano kilku zmian  dotyczących Mechanizmów Podzielonej Płatności. Pozostałe informacje dla wersji 1910 pozostają aktualne.

Nowa wersja enova365 1908.0.1

2019-09-16
Wersja 1908 zawiera kolejną transzę zmian związanych ze zmianami w przepisach, obowiązujących od 1 września 2019 r.:

 • Biała Księga Podatników
 • Nowa wersja e-sprawozdań
 • Nowa skala podatkowa PIT, KUP, ulga podatkowa – obowiązujące od 1 października 2019 r.
 • Nowe wskaźniki kwartalne
 • Zmiany w raportach list płac dla osób zatrudnionych poniżej 26 roku życia