Nowa wersja enova365 2006.0.0

Szanowni Państwo,

W dniu 30 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2006.0.0 enova365, w której pojawiły się nowości funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Księgowość, Handel, Produkcja, Workflow oraz Business Intelligence.

 

W module Kadry Płace:

 • Do e-wniosków dodano kategorie związane z nieobecnościami, kadrowe, czasem pracy oraz PPK. Wśród nich znajdują się: e-wnioski o delegację, opiekę, urlop, ubezpieczenie członka rodziny, wydanie kopii dokumentacji pracowniczej, zmianę adresu, danych podatkowych, osobowych, dokumentu tożsamości oraz rachunku bankowego.
 • W ramach rozwoju funkcjonalności obsługujących Pracownicze Plany Kapitałowe w Pulpicie Pracownika wprowadzono wniosek o dobrowolne przystąpienie do programu dla osób powyżej 55 roku życia.

 

W module Księgowość:

 • Wprowadzono szablony kopiowania dokumentów – dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania.
 • Wprowadzono do systemu stopę odsetek handlowych stosowanych w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi.
 • Na wezwaniach do zapłaty, zarówno w wariancie obliczeń z jedną pozycją jak i w wariancie szczegółowym, w zakresie obliczania odsetek podatkowych wprowadzono zasady zaokrąglania do pełnych złotych oraz weryfikowania wartości kwoty minimalnej analogiczne jak dla not odsetkowych.
 • Wprowadzono możliwość przygotowania łączonego przelewu dla kilku płatności Mechanizmu Podzielonej Płaności pochodzących z tego samego dokumentu.
 • Dla deklaracji VAT-7 w wersjach 20 i 21 dodano informację o zaokrągleniach dotyczących korekt podatku naliczonego ujmowanych w sekcji D.3 deklaracji.
 • Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT . Nowe opcje weryfikacji są dostępne, jeżeli w konfiguracji do weryfikacji statusu VAT kontrahentów wskazano Wykaz podatników VAT (Biała lista).
 • Biurom Rachunkowym umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS.

W module Handel:

 • System enova365 został zintegrowany z kolejną platformą e-commerce – WooCommerce. Tym samym oprogramowanie jest już zintegrowane z czterema platformami: Presta, Shoper, Magento oraz WooCommerce.
 • Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o czynność umożliwiającą import towarów z e-sklepu do enova365.
 • Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa matryca stawek VAT, czyli nowy wykaz stawek VAT dla towarów oparty o klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%.
 • Dodano wydruk „Nierozliczone faktury zaliczkowe”, dostępny na liście faktur sprzedaży.

 

Produkcja:

 • Moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.
 • Na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.
 • W karcie towaru dodano zakładkę Pozycje/Zleceń, na której prezentowane są pozycje zleceń produkcyjnych z danym towarem.
 • Dodano nową listę dokumentów o nazwie „Dokumenty magazynowe”. Nowa lista prezentuje dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów (RWP i PWP) oraz ich korekty.

W module Workflow:

 • Dodano nowy typ zadania procesowego o nazwie Podproces oraz dodano nowe pole na definicji takiego typu zadania: Podproces.

W module Business Intelligence:

 • W celu bieżącej analizy danych w Pulpitach Pracownika, Kierownika, Kontrahenta oraz BR, od wersji 2006 udostępnione zostały analizy BI wyświetlane na Panelach BI.
 • Wersja przeglądarkowa enova365 została wzbogacona o Panele BI.
 • Dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii koronawirusa na takie aspekty jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna, czy nawet zwolnieniami.
 • Dodano nowe modele danych i wizualizacje umożliwiające analizowanie wartości marży uzyskiwanej przez opiekunów handlowych w oparciu o dane utrwalone i przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności opiekunów, dostępnej w enova365.

 

Szczegóły w ulotce do wersji.

 

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2005.0.0

Szanowni Państwo,

W dniu 3 czerwca 2020 roku została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zawiera szereg zmian.

W module Kadry Płace wprowadzono:

 • zmiany aktualizacji wskaźników wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS, a także podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;
 • wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego. Wydłużono okresy orzeczenia o rencie w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19;
 • zmiany sposobu wyliczania kosztów płacy na podstawie wytycznych z PFRON na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS;
 • na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK.

 

W modułach Księgowych:

 • zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych;
 • na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS;
 • zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 roku na ePUAP. Na formularzu JPK_VAT w części Ogólne, poszerzono zakres informacji. Został także zwiększony zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K i przy importowaniu z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów.

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2004.0.1

Szanowni Państwo,

W dniu 12 maja 2020 roku została opublikowana wersja enova365 o numerze  2004.0.1, w związku z udostępnieniem w dniu 6 maja br. nowej wersji programu SODIR OFF-LINE (GK 11.00).

Nowa wersja enova365 skierowana jest przede wszystkich do Klientów składających Deklaracje WN-D za osoby niepełnosprawne, w celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie PFRON, Wnioski Wn-D z załącznikami przygotowane za kwiecień 2020 r. w SODiR ON-LINE przed 29 kwietnia 2020 r. lub w SODiR OFF-LINE przed zainstalowaniem wersji 11.00 powinny być edytowane i ponownie zapisane, co umożliwi konwersję do właściwej wersji załącznika INF-D-P i automatyczne wyliczenie właściwych kwot.

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2004.0.0 oraz 2003.2.3

Szanowni Państwo,

W dniu 5 maja 2020 roku zostały opublikowane wersje enova365 o numerze o 2004.0.0 oraz 2003.2.3.

Wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2. z dnia 24 kwietnia 2020 roku i jest przeznaczona dla wszystkich Klientów, jest wersją rozwojową i zawiera nowe funkcjonalności. Szczegóły w ulotce do wersji.

Wersja 2003.2.3 enova365, jest wersją poprawką do wersji 2003.2.2 jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace, a w szczególności Klientów posiadających moduł Kadry Płace, u których występuję błąd: pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki. Szczegółowy opis błędu znajduje się w ulotce.

W związku z zapowiadanymi kolejnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi tzw. „Tarczy 3.0” na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i niezwłocznie będziemy implementować je odpowiednio w kolejnych wersjach systemu enova365. Informacje o planowanych wersjach będą publikowane na stronie www.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 1912.0.0

10.12.2019

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1912.0.0 enova365.

W wersji 1912.0.0 zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-9M wg nowych wzorów obowiązujących od 1 listopada 2019. Nowa wersja pozwala również na obsługę indywidualnych rachunków bankowych podatnika, które będą używane do płatności podatków VAT, CIT i PIT realizowanych począwszy od 1 stycznia 2020. Ponadto wersja zawiera kilka drobnych zmian w pozostałych obszarach systemu.

Szczegóły dotyczące zmian znajdziecie Państwo w ulotce Klienta i w Bazie wiedzy.

3 stycznia 2020 planujemy publikację kolejnej wersji enova365 zawierającej aktualizację deklaracji PIT w module Kadry i płace oraz deklaracji CIT w module Księgowość.

Nowa wersja enova 1910.1.4 programu enova365

26.11.2019

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.1.4 enova365, która zastępuje poprzednie wersje 1910.

W wersji 1910.1.4 w module Kadry i płace wprowadzono poprawki dotyczące obliczania składki zdrowotnej oraz obsługi korekty nieobecności dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia. W module Ewidencja Środków Pieniężnych dokonano kilku zmian  dotyczących Mechanizmów Podzielonej Płatności. Pozostałe informacje dla wersji 1910 pozostają aktualne.

Nowa wersja enova365 1908.0.1

2019-09-16
Wersja 1908 zawiera kolejną transzę zmian związanych ze zmianami w przepisach, obowiązujących od 1 września 2019 r.:

 • Biała Księga Podatników
 • Nowa wersja e-sprawozdań
 • Nowa skala podatkowa PIT, KUP, ulga podatkowa – obowiązujące od 1 października 2019 r.
 • Nowe wskaźniki kwartalne
 • Zmiany w raportach list płac dla osób zatrudnionych poniżej 26 roku życia

Nowa wersja enova365 1907.0.0

2019-07-25
Opublikowana wersja 1907.0.0 zawiera przede wszystkim zmiany wynikające dostosowania do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w zakresie zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia i otrzymujących przychody z wybranych źródeł.
Szczegółowy opis zmian w wersji 1907.0.0 znajduje się w ulotce Klienta i w artykułach w Bazie wiedzy.

Nowa wersja enova365 z 1905.0.1 już dostępna

16 maja 2019
Opublikowana wersja 1905.0.1 zawiera liczne nowe, oraz zmienione funkcjonalności w poszczególnych modułach.

Informacje o najistotniejszych nowościach znajdziecie Państwo w Komunikacie dla Klientów.

Szczegółowy opis zmian w wersji 1905.0.1 znajduje się w ulotce Klienta i w artykułach w Bazie wiedzy.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana schematu numeracji wersji enova365.

Wersja numer 1905.0.1 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 15.4.1.

Pierwszy człon numeru wersji (1905) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok oraz miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony schematu numeracji wersji będą używane do oznaczania kolejnych wydań z niewielkimi zmianami w stosunku do opublikowanej dużej wersji.

Nowa wersja enova365 15.4

12.03.2019
Wersja 15.4 (15.4.7010) z dnia 12.03.2019 – zawiera kolejną porcję funkcjonalności związaną ze zmianą przepisów w roku 2019. Wersja ta, głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Kadry i płace umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej.

Uwaga!
W związku z udostępnionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych prawdopodobnie będziemy publikowali wersję dodatkową zawierającą nowe wzory deklaracji CIT-8 wraz załącznikami, które zastąpią aktualnie obowiązując wzory jeszcze do rozliczeń podatku dochodowego za rok 2018.
Według stanu na dzień publikacji wersji 15.4 prace nad finalną wersją rozporządzenia nie zostały jeszcze zakończone. Z treści projektu rozporządzenia wynika, że nowe wzory deklaracji zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

NOWOŚCI
e-dokumentacja pracownicza
Na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich
elektronizacją, od 1 stycznia 2019 wszyscy pracodawcy zatrudniający z tytułu umowy o pracę mają możliwość prowadzenia akt pracowniczych w formie
elektronicznej. e-dokumentacja dostępna w module Kadry, Płace i HR enova365 jest cyfrowym odzwierciedleniem dokumentacji papierowej.
e-dokumentacja pracownicza składa się z:
• e-akt osobowych (tzw. e-teczka), która jest cyfrowym odzwierciedleniem papierowych akt
osobowych; dokumenty w e-teczce są podzielone według kategorii (A, B, C, D)
• e-pozostałych dokumentów (np. ewidencje czasu pracy)
Zarządzanie elektroniczną dokumentacją pracowniczą polega na:
• Dodawaniu do teczki skanowanych dokumentów, opatrzonych elektronicznym podpisem
• Masowego dodawania dokumentów do e-teczek (np. ewidencja czasu pracy)
• Dodaniu możliwości udostępniania wybranych wydruków do Pulpitu Pracownika
• Wydawaniu dokumentacji w formie elektronicznej lub wydruku pracownikowi na jego żądanie
e-dokumentacja pracownicza udostępniona jest w wersji złotej i platynowej enova365.