Nowa wersja enova365 2005.0.0

Szanowni Państwo,

W dniu 3 czerwca 2020 roku została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zawiera szereg zmian.

W module Kadry Płace wprowadzono:

 • zmiany aktualizacji wskaźników wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS, a także podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;
 • wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego. Wydłużono okresy orzeczenia o rencie w związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zwalczania COVID-19;
 • zmiany sposobu wyliczania kosztów płacy na podstawie wytycznych z PFRON na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS;
 • na deklaracji Rozliczenie składek PPK za dany miesiąc umożliwiono wliczenie korekt składek PPK naliczonych na wypłatach z datą kolejnego miesiąca, nie później niż na dzień przygotowania deklaracji PPK.

 

W modułach Księgowych:

 • zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej. Nowa funkcjonalność składa się z nowych parametrów konfiguracyjnych oraz rozbudowy mechanizmów naliczania odsetek o wybór wariantu naliczania z użyciem stopy odsetek podatkowych;
 • na kartotece podmiotu KAS – Krajowa Administracja Skarbowa dodano dane adresowe. Informacja o adresie przenoszona jest na przelewy generowane na podmiot KAS;
 • zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 roku na ePUAP. Na formularzu JPK_VAT w części Ogólne, poszerzono zakres informacji. Został także zwiększony zakres informacji przenoszonych przez funkcję Eksport do księgowości o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów niezbędnych do poprawnego utworzenia pliku JPK_V7M/V7K i przy importowaniu z arkuszy Excel o oznaczenie procedur VAT, grup towarowych oraz typów dokumentów.

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2004.0.1

Szanowni Państwo,

W dniu 12 maja 2020 roku została opublikowana wersja enova365 o numerze  2004.0.1, w związku z udostępnieniem w dniu 6 maja br. nowej wersji programu SODIR OFF-LINE (GK 11.00).

Nowa wersja enova365 skierowana jest przede wszystkich do Klientów składających Deklaracje WN-D za osoby niepełnosprawne, w celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie PFRON, Wnioski Wn-D z załącznikami przygotowane za kwiecień 2020 r. w SODiR ON-LINE przed 29 kwietnia 2020 r. lub w SODiR OFF-LINE przed zainstalowaniem wersji 11.00 powinny być edytowane i ponownie zapisane, co umożliwi konwersję do właściwej wersji załącznika INF-D-P i automatyczne wyliczenie właściwych kwot.

Szczegóły w ulotce do wersji.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 2004.0.0 oraz 2003.2.3

Szanowni Państwo,

W dniu 5 maja 2020 roku zostały opublikowane wersje enova365 o numerze o 2004.0.0 oraz 2003.2.3.

Wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2. z dnia 24 kwietnia 2020 roku i jest przeznaczona dla wszystkich Klientów, jest wersją rozwojową i zawiera nowe funkcjonalności. Szczegóły w ulotce do wersji.

Wersja 2003.2.3 enova365, jest wersją poprawką do wersji 2003.2.2 jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace, a w szczególności Klientów posiadających moduł Kadry Płace, u których występuję błąd: pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki. Szczegółowy opis błędu znajduje się w ulotce.

W związku z zapowiadanymi kolejnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi tzw. „Tarczy 3.0” na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach i niezwłocznie będziemy implementować je odpowiednio w kolejnych wersjach systemu enova365. Informacje o planowanych wersjach będą publikowane na stronie www.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Nowa wersja enova365 1912.0.0

10.12.2019

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1912.0.0 enova365.

W wersji 1912.0.0 zaktualizowano formularze, wydruki oraz schematy eDeklaracji dla deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-9M wg nowych wzorów obowiązujących od 1 listopada 2019. Nowa wersja pozwala również na obsługę indywidualnych rachunków bankowych podatnika, które będą używane do płatności podatków VAT, CIT i PIT realizowanych począwszy od 1 stycznia 2020. Ponadto wersja zawiera kilka drobnych zmian w pozostałych obszarach systemu.

Szczegóły dotyczące zmian znajdziecie Państwo w ulotce Klienta i w Bazie wiedzy.

3 stycznia 2020 planujemy publikację kolejnej wersji enova365 zawierającej aktualizację deklaracji PIT w module Kadry i płace oraz deklaracji CIT w module Księgowość.

Nowa wersja enova 1910.1.4 programu enova365

26.11.2019

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 1910.1.4 enova365, która zastępuje poprzednie wersje 1910.

W wersji 1910.1.4 w module Kadry i płace wprowadzono poprawki dotyczące obliczania składki zdrowotnej oraz obsługi korekty nieobecności dla pracowników korzystających z ulgi podatkowej do ukończenia 26 roku życia. W module Ewidencja Środków Pieniężnych dokonano kilku zmian  dotyczących Mechanizmów Podzielonej Płatności. Pozostałe informacje dla wersji 1910 pozostają aktualne.

Nowa wersja enova365 1908.0.1

2019-09-16
Wersja 1908 zawiera kolejną transzę zmian związanych ze zmianami w przepisach, obowiązujących od 1 września 2019 r.:

 • Biała Księga Podatników
 • Nowa wersja e-sprawozdań
 • Nowa skala podatkowa PIT, KUP, ulga podatkowa – obowiązujące od 1 października 2019 r.
 • Nowe wskaźniki kwartalne
 • Zmiany w raportach list płac dla osób zatrudnionych poniżej 26 roku życia

Nowa wersja enova365 1907.0.0

2019-07-25
Opublikowana wersja 1907.0.0 zawiera przede wszystkim zmiany wynikające dostosowania do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w zakresie zwolnienia z podatku osób do 26 roku życia i otrzymujących przychody z wybranych źródeł.
Szczegółowy opis zmian w wersji 1907.0.0 znajduje się w ulotce Klienta i w artykułach w Bazie wiedzy.

Nowa wersja enova365 z 1905.0.1 już dostępna

16 maja 2019
Opublikowana wersja 1905.0.1 zawiera liczne nowe, oraz zmienione funkcjonalności w poszczególnych modułach.

Informacje o najistotniejszych nowościach znajdziecie Państwo w Komunikacie dla Klientów.

Szczegółowy opis zmian w wersji 1905.0.1 znajduje się w ulotce Klienta i w artykułach w Bazie wiedzy.

Uwaga!

Nastąpiła zmiana schematu numeracji wersji enova365.

Wersja numer 1905.0.1 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 15.4.1.

Pierwszy człon numeru wersji (1905) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok oraz miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony schematu numeracji wersji będą używane do oznaczania kolejnych wydań z niewielkimi zmianami w stosunku do opublikowanej dużej wersji.

Nowa wersja enova365 15.4

12.03.2019
Wersja 15.4 (15.4.7010) z dnia 12.03.2019 – zawiera kolejną porcję funkcjonalności związaną ze zmianą przepisów w roku 2019. Wersja ta, głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Kadry i płace umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji pracowniczej.

Uwaga!
W związku z udostępnionym przez Ministerstwo Finansów projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych prawdopodobnie będziemy publikowali wersję dodatkową zawierającą nowe wzory deklaracji CIT-8 wraz załącznikami, które zastąpią aktualnie obowiązując wzory jeszcze do rozliczeń podatku dochodowego za rok 2018.
Według stanu na dzień publikacji wersji 15.4 prace nad finalną wersją rozporządzenia nie zostały jeszcze zakończone. Z treści projektu rozporządzenia wynika, że nowe wzory deklaracji zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

NOWOŚCI
e-dokumentacja pracownicza
Na mocy ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich
elektronizacją, od 1 stycznia 2019 wszyscy pracodawcy zatrudniający z tytułu umowy o pracę mają możliwość prowadzenia akt pracowniczych w formie
elektronicznej. e-dokumentacja dostępna w module Kadry, Płace i HR enova365 jest cyfrowym odzwierciedleniem dokumentacji papierowej.
e-dokumentacja pracownicza składa się z:
• e-akt osobowych (tzw. e-teczka), która jest cyfrowym odzwierciedleniem papierowych akt
osobowych; dokumenty w e-teczce są podzielone według kategorii (A, B, C, D)
• e-pozostałych dokumentów (np. ewidencje czasu pracy)
Zarządzanie elektroniczną dokumentacją pracowniczą polega na:
• Dodawaniu do teczki skanowanych dokumentów, opatrzonych elektronicznym podpisem
• Masowego dodawania dokumentów do e-teczek (np. ewidencja czasu pracy)
• Dodaniu możliwości udostępniania wybranych wydruków do Pulpitu Pracownika
• Wydawaniu dokumentacji w formie elektronicznej lub wydruku pracownikowi na jego żądanie
e-dokumentacja pracownicza udostępniona jest w wersji złotej i platynowej enova365.

Nowa wersja enova365 15.3

15.02.2019
Opublikowana wersja zawiera trzecią transzę zmian dotyczącą dostosowania mechanizmów systemu enova365 do zmian przepisów. Wersja ta głównie poświęcona została nowym mechanizmom w module Księgowość umożliwiającym przygotowanie e-Sprawozdań Finansowych.

Najważniejsze nowości funkcjonalne wersji 15.3:
a) Księgowość:
Elektroniczne Sprawozdania Finansowe: funkcjonalności sporządzania sprawozdań finansowych (odpowiadających zakresom informacji przeznaczonych dla jednostek innych, małych, mikro, organizacji pozarządowych), generowania i podpisywania plików XML e-Sprawozdań Finansowych oraz pobrania plików przeznaczonych do wysyłki do Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS) lub do Szefa KAS (w przypadku osób fizycznych).

Nowe mechanizmy wspomagające ewidencjonowanie i procentowe rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów.

b) Kadry i płace:
Dostosowanie mechanizmów deklaracji ZUS do zmian w najnowszej aktualizacji programu Płatnik.
Szczegółowy opis zmian do wersji 15.3 znajduje się w ulotce do wersji 15.3.

Niebawem, bo już 8 marca 2019 zostanie opublikowana wersja 15.4, zawierające zmiany związane z elektroniczną dokumentacją pracowniczą.